شرکت فـرآوری و توسـعه ابنیـه شـاهد

Faravari va Toseh Abniyeh Shahed Co.

موضوع فعالیت
  • مديريت و نظارت فني بر امور ابنيه و مستغلات اجراي كليه پرو‍ژه هاي ساختماني عمراني تاسيساتي و هرگونه فعاليت فني و مهندسي در زمينــه هاي صنعتــي خدماتي و توليدي و بازرگاني ارائه کلـیه خدمـات مالـــی – مدیریت و مشـاوره ـ طراحـی و اجـرای سیستمـهای مـالـی ، اداری و بازرگانی ، تهـیه توجیــه اقتصـادی طرحها ، ارزیابی سهــام شرکتها ، بررسـی اقتصادی سرمــایه گذاریها، قبول سمت بازرس قانونــی شرکتها و انجام هرگونه فعالیت مجاز دررابطه بـا موضوع شرکت است.

  • ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج از كشور ترخيص كالا از گمركات و بنادر داخلي كشور و انجام كليه امور بازرگاني ، خريد و فروش سهام براي شركت و شركت در مناقصه ها و مزايده ها ي داخلي و خارجي دولتي ، خصوصي و تعاوني و بطور كلي هرگونه فعاليت مجاز در رابطه با موضوع شركت است.

www.FARTASH.CO.ir


Faravari vaToseh


Abniyeh Shahed Co