شرکت فـرآوری و توسـعه ابنیـه شـاهد

Faravari va Toseh Abniyeh Shahed Co.

فعالیت های انجام شده
  • فروش املاك
  • پيگيري و برسي پروژه هاي متعدد در خصوص اراضي و املاك معرفي شده
  • نگهداري املاك شركت و رفع پاره اي از معضلات آنها
  • پيگيري و رفع مشكلات قراردادي سنوات گذشته
  • رفع نواقص و دريافت پايان كار رستوران پانيذ كيش و انجام مراحل اخذ سند
  • پيگيريهاي لازم در خصوص اصلاح نقشه هاي تفكيكي ملك نكا و افراز و خريد سهم اوقاف و شهرداري
  • پيگيري ساخت پروژه رودكي شيراز با توجه به تغييرات اعمال شده در خصوص جواز (از 3 به 5 طبقه و افزايش سطح اشغال )
  • پيگيري امور مربوط به دارائيهاي شركتهاي متوقف و منحله
  • پيگيري امور املاك شركت شاهد و واگذاري آنها
  • انجام ساير ماموريتهاي محوله

www.FARTASH.CO.ir


Faravari vaToseh


Abniyeh Shahed Co