شرکت فـرآوری و توسـعه ابنیـه شـاهد

Faravari va Toseh Abniyeh Shahed Co.

استراتژی شرکت
  • كسب سود
  • جذب نقدينگي
  • افزايش موجودي املاك با ارزش افزوده حداكثري

www.FARTASH.CO.ir


Faravari vaToseh


Abniyeh Shahed Co