شرکت فـرآوری و توسـعه ابنیـه شـاهد

Faravari va Toseh Abniyeh Shahed Co.

ترکیب هیات مدیره
ردیف اعضاء هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سمت
1 آقای فرهام مقدم راد (دکترای معماری) شاهد (سهامی عام) رئیس هیئت مدیره
2 آقای قدرت زارع اندریان (دکترای معماری) هرمز انرژی (سهامی خاص) نائب رئیس هیئت مدیره
3 آقای سید مجید حسینی (مهندس عمران) بازرگانی شاهد (سهامی عام) مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

اسامی اعضاء هیئت مدیره شرکت باستناد صورتجلسه مجمع عمومي بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 1397/10/19

www.FARTASH.CO.ir


Faravari vaToseh


Abniyeh Shahed Co