شرکت فـرآوری و توسـعه ابنیـه شـاهد

Faravari va Toseh Abniyeh Shahed Co.

ترکیب هیات مدیره
ردیف اعضاء هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سمت
1 آقای بهروز بلوريان هرمز انرژي (سهامي خاص) رئیس هیئت مدیره
2 آقای احد ايرواني شاهد (سهامي عام) نائب رئیس هیئت مدیره
3 آقای حميدرضا وحيد يگانه (سهامي خاص) بازرگاني شاهد هیئت مدیره مديرعامل و عضو

اسامی اعضاء هیئت مدیره شرکت باستناد صورتجلسه مجمع عمومي بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 1395/10/22

www.FARTASH.CO.ir


Faravari vaToseh


Abniyeh Shahed Co