شرکت فـرآوری و توسـعه ابنیـه شـاهد

Faravari va Toseh Abniyeh Shahed Co.

ترکیب سهامداران
ردیف نام سهامدار تعداد سهام ارزش سهام (ریال) درصد
1 شرکت شاهد 69،999،994 699،999،940،000 99/94
2 شرکت هرمز انرژي 1 10،000 0/1
3 شرکت بازرگانی شاهد 1 10،000 0/1
4 شرکت عمران و توسعه شاهد 1 10،000 0/1
5 شرکت سرمايه گذاري سعدي 1 10،000 0/1
6 بازرگاني مباركه 1 10،000 0/1
7 سرمايه گذاري بين الملل سعدي كيش 1 10،000 0/1
جمع 70،000،000 700،000،000،000 100

در خصوص رعایت مفاد ماده 114الی 116 اصلاح قسمتی از قانون تجارت جهت ردیفهای 2 الی 5 به تعداد 1 سهم بعنوان سهام وثیقه مدیران اقدام گردیده است. .

www.FARTASH.CO.ir


Faravari vaToseh


Abniyeh Shahed Co