شرکت فـرآوری و توسـعه ابنیـه شـاهد

Faravari va Toseh Abniyeh Shahed Co.

ملك اداري و تجاري شيخ بهايي